شروع از
$1.99 USD
ماهانه
256 RAM
CPU
1 CORE
Disk Space
15 GB
Bandwidth
100 GB
IP Addresses
1 IPs
شروع از
$2.50 USD
ماهانه
512 RAM
CPU
1 CORE
Disk Space
25 GB
Bandwidth
Unlimited
IP Addresses
1 IPs
شروع از
$5.99 USD
ماهانه
1GB RAM
CPU
2 CORES
Disk Space
50 GB
Bandwidth
Unlimited
IP Addresses
1 IPs
شروع از
$10.99 USD
ماهانه
2GB RAM
CPU
2 CORE
Ram
2 GB
Disk Space
150 GB
Bandwidth
Unlimited
IP Addresses
1 IPs
شروع از
$19.99 USD
ماهانه
4GB RAM
CPU
2 CORES
Ram
4 GB
Disk Space
200 GB
Bandwidth
Unlimited
IP Addresses
1 IPs
شروع از
$35.99 USD
ماهانه
8GB RAM
300GB Disk Space
Unlimited Bandwidth
8GB of RAM
4 CORES Cpu
1 IPV4 Addresses
شروع از
$45.99 USD
ماهانه
16GB RAM
600GB Disk Space
Unlimited Bandwidth
16GB of RAM
8 CORES of Cpu
2 IPV4 Addresses
شروع از
$55.99 USD
ماهانه
32GB RAM
CPU
16 CORES
Ram
32 GB
Disk Space
1 TB
Bandwidth
Unlimited
IP Addresses
6 IPs
شروع از
$65.99 USD
ماهانه
48GB RAM
CPU
16 CORE
Ram
48 GB
Disk Space
2 TB
Bandwidth
Unlimited
IP Addresses
12 IPs